Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE l

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG

DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. -

SARAJEVO

 

 

I

 

 

Jasmini (Muhamed) Pašić daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na Pedeset i osmoj (vanrednoj) Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda Pedeset i osme (vanredne) Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zakazane za dan 27.08.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 925/2019

22. augusta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.