Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine "Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelo­vanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRUŠTVA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO, ISPRED

DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do najviše tri mjeseca, i to:

1)     dr. sci. Izet Žigić,

2)     dr. sci. Milenko Obad,

3)     mr. sci. Jakub Dinarević,

4)     Sead Rešidbegović,

5)     dr. sci. Izudin Džafić,

6)     dr. sci. Ramiz Kikanović.

 

 

II

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, ispred državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/19).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 923/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.