Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP

ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO, ISPRED

DRŽAVNOG KAPITAL A

 

 

I

 

 

Daje  se  prethodna  saglasnost  za  imenovanje  vršilaca dužnosti  članova Nadzornog  odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, i to:

1) dr. sci. Izet Žigić,

2) dr. sci. Milenko Obad,

3) mr. sci. Jakub Dinarević,

4) Sead Rešidbegović,

5) dr. sci. Izudin Džafić,

6) dr. sci. Ramiz Kikanović.

 

 

II

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, ispred državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/19).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 923/2019

31. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.