Na osnovu člana 15. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - Isp. i 66/13), a u vezi sa članom 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O

POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA CESTE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.

SARAJEVO ZA 2018. GODINU

 

 

I

 

 

Usvaja se godišnji Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu, koji uključuje:

- Izvještaj o realizaciji plana poslovanja JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

- Finansijski izvještaj za 2018. godinu;

- Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

- Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

- Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 920/2019

31. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.