Temeljem članka 5. stavak (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O LISTI LIJEKOVA

OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/19) u točki II, Privitak 1. "Federalna lista lijekova" mijenja se i glasi i čini sastavni dio ove odluke (Privitak 1.).

 

 

II

 

 

U ločki III iza riječi: "broj 45/13" dodaju se riječi: "i 7/19".

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 917/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.