Na osnovu člana 5. stav (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI i DOPUM ODLUKE O LISTI LIJEKOVA

OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/19) u tački II, Prilog 1. "Federalna Usta lijekova" mijenja se i glasi i čini sastavni dio ove odluke (Prilog 1-).

 

 

II

 

 

U tački III, iza riječi: "broj 45/13" dodaju se riječi: "i 7/19".

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 917/2019

31. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.