Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br: 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i  8/06) i točke 10. stavak (7) Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža" ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZBORU KORISNIKA DIJELA SREDSTAVA

UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. PRORAČUNA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I

DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM

PODUZEĆIMA ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA"

 

 

I

 

 

Odobrava se korisnicima sredstava dodjela dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža" ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) u ukupnom iznosu od 1.929.878,77 'KM prema odobrenim zahtjevima, za izmirenje dugovanja gospodarskih društava za neuplaćene doprinose po osnovu PIO/MIO za 119 uposlenika koji su stekli uslove za odlazak u mirovinu, a istima nije uplaćen radni staž.

 

 

II

 

 

Korisniku sredstava ŽELJEZARA ZENICA d.o.o. - u stečaju, Bulevar Kralja Tvrtka l broj 17 Zenica, ID broj: 4218009370005, iz sektora metalne industrije, odobrava se dodjela dijeta sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 1.401.771.46 KM, za 55 uposlenika kako slijedi:

 

Red.br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uvjeta za mirovinu

Period uplate

UKUPNO doprinosi za MIO u KM

 

1.

Ćoralić Senad

01034431231

26.07.2014.

2004. do 2017.

27.337,04

 

2.

Mujčinović Senad

01193370612

05.03.2016.

2004. do 2017.

23.065,72

 

3.

Rizvić Ramiz

01167185946

30.03.2016.

2004. do 2017.

19.561,28

 

4.

Kozlić Zuhdija

01193300411

11.12.2016.

2004. do 2017.

23.980,49

 

5.

Redžić Enver

01190167496

25.06.2017.

2004. do 2017.

19.551,66

 

6.

Sivaš Mevlid

01196715351

20.12.2017.

2004. do 2017.

16.000,91

 

7.

Bašić Salih

01193401807

31.01.2018.

2004. do 2017.

19.551,70

 

8.

Mujić Smajil

01210548117

10.02.2018.

2004. do 2017.

19.551,66

 

9.

Bajramović Sabira

01193409825

01.03.2018.

2004.do 2017.

19.780,27

 

10.

Beganović Čamka

01161252384

01.03.2018.

2004. do 2017.

26.794,51

 

11.

Berberović Berina

01193431355

01.03.2018.

2004. do 2017.

73.173,65

 

12.

Brkić Zineta

01209946947

01.03.2018.

2004. do 2017.

25.037.66

 

13.

Budiša Diana

01204718261

01.03.2018.

2004. do 2017.

28.697,17

 

14.

Čalić-Karajko Katica

01179122468

01.03.2018.

2004. do 2017.

32.111.70

 

15.

Dehić Mirsada

01167096924

01.03.2018.

2004. do 2017.

23.549,40

 

16.

Dragić Slobodanka

01193392403

01.03.2018.

2004. do 2017.

23.037,10

 

17.

Durić Ermina

01197137743

01.03.2018.

2004.do2017.

27.221,10

 

18.

Fetić Nijaz

01136410700

01.03.2018.

2004. do 2017.

26.058,03

 

19.

Hodžić Snežanka

01200218296

01.03.2018.

2004. do 2017.

21.873,05

 

20.

Imamović Fata

01161362769

01.03.2018.

2004. do 2017.

24.388.30

 

21.

Imširović Enesa

01160665075

01.03.2018.

2004. do 2017.

18.483,62

22.

Jnjić Slavica

01190216080

01.03.2018.

2004. do 2017.

20.899,20

23.

Kablinović Fatima

03134693228

01.03.2018.

2004. do 2017.

30.095,44

24.

Kadrić Zumreta

01196686554

01.03.2018.

2004. do 2017.

22,874,54

25.

Karahmet Mujesira

01166768266

01.03.2018.

2004. do 2017.

25.072,28

26.

Kulačić Šuhreta

01137146879

01.03.2018.

2004. do 2017.

18.148,57

27.

Malagić Nezira

01196757341

01.03.2018.

2004. do 2'017.

25.112,14

28.

Muračević Mirhada

01161337864

01.03.2018.

2004. do 2017.

26.637,74

29.

Muratović Suvada

01161247442

01.03.2018.

2004. do 2017.

19.763;80

30.

Mušović Ruždija

01161276484

01.03.2018.

2004. do 2017.

71.336,45

31.

|Nikolić Mirsada

03095054285

01.03.2018.

2004. do 2017.

24.956,55

32.

Ddžaklić Emina

01175130285

01.03.2018.

2004. do 2017.

22.279,33

33.

Opačak Žana

01167085047

01.03.2018.

2004. do 2017.

27.125.25

34.

Duanović Edina

01204671704

01.03.2018.

2004. do 2017.

27.581,85

35.

Oprešnik Biljana

01191207989

01.03.2018.

2004. do 2017.

28.318,54

36.

Paučinac Menzuda

01187121818

01.03.2018.

2004. do 2017.

20.700,76

37.

Spahić Ferida

03095048434

01.03.2018.

2004. do 2017.

20.579,72

38.

Šehić Advija

01149816085

01.03.2018.

2004. do 2017.

21.215,42

39.

Šišić Esma

03138243104

01.03.2018.

2004. do 2017.

22.123,94

40.

Trako Šefija

01196711214

01.03.2018.

2004. do 2017.

22.769,49

41.

Valjevac Fikreta

01182840093

01.03.2018.

2004. do 2017.

25.297,58

42.

Sivro Nermin

01223402769

31.03.2018.

2004. do 2017.

19.551.73

43.

Iaković Midhet

01144977879

16.04.2018.

2004. do 2017.

26.378,49

44.

Zekanović Vitomir

03015139668

31.05.2018.

2004. do 2017.

26.838,14

45.

Šahinović Rifet

03293288193

13.06.2018.

2004. do 2017.

19.551,51

46.

Ćosić Osman

01161358079

10.10.2018.

2004. do 2017.

23.034,75

47.

Pervan Merima

01139395813

20.11.2018.

2004. do 2017.

25.047.78

48.

Cogo Sabahudin

01144991976

05.01.2019.

2004. do 2017.

26.962,57

49.

Pojskić Nihad

01160807307

13.01.2019.

2004. do 2017.

27.350.90

50.

Smaka Rabija

01160657230

07.02.2019.

2004. do 2017.

22.284.23

51.

Pašalič Lidija

01196730101

12.02.2019.

2004. do 2017.

23.149.15

52.

Beganović Nermina

01160657151

19.02.2019.

2004. do 2017.

25.530,15

53.

Šarić Azira

01210030812

03.03.2019.

2004. do 2017.

19.551,56

54.

Kalinić Stipo

01149710134

26.04.2019.

2004. do 2017.

25.869,18

55.

Buhić Anto

01144945943

15.05.2019.

2004. do 2017.

28.976,81

UKUPNO

1.401.771,46

 

 

III

 

 

Korisniku sredstava TTU d.d. Tuz!a - u stečaju, 18. Hrvatske brigade br. 25 Sarajevo, ID broj: 4209387220004, iz sektora metalne industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 43.635,50 KM, za 17 uaposlenika, kako slijedi

 

Red.br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uvjeta za mirovinu

Period uplate

UKUPNO doprinosi za MIO u KM

1.

Salkić Amira

0001099662185

01.03.2018.

01.07.2014.-05.05.2015.

2.728.42

 

2.

 

Ribić Paša

 

0001198443064

 

01.03.2018.

 

01.07.2014.-

05. 11.2015

2.248,71

 

3.

 

Džambić Asifa

 

0001184249025

 

01.03.2018.

 

0l.07.2014.-05.ll.2015.

2.643,55

 

4.

 

Hasanović Razija

0003071365496

 

01.03.2018.

 

01.07.2014.-05.11.2015.

2.351,59

 

5.

 

Mujčinović Nijaz?

 

0001120524691

 

01.03.2018.

 

01.07.2014.-05.11.2015.

2.662,17

 

6.

 

Mujezinović Rifat

 

0001120368920

 

01.03.2018.

 

01.07 .2014-

05.11.2015.

2.413,96

 

7.

 

Sulejmanović Adem

 

0001120551168

 

01.03.2018.

 

01.07 .2014.-

05.11.2015

2.031,82

 

8.

 

Terzić Muhmed

 

0001120662461

09.04.2018.

 

01.07.2014.-05.11.2015.

2.949,15

 

9.

 

Todić Slobodan 

0001109989377

 

30.06.2018.

 

01.07 .2014.-05.11.20I5.

3.101,51

 

10.

 

Glumčević Muhamed

 

0001120785716

 

17.10.2018.

 

01.07.2014.-05.11.20I5.

2.340,77

 

11.

 

Isaković Osman

0001120661965

 

01.11.2018.

 

01. 07 .2014.-

05.11. 2015.

2.829,21

 

12.

 

K.alabaluković Ni jaz

 

0001120437654

 

03.12.2018.

 

01.07.2014.-05.11.2015

 

3.077,69

 

13.

 

Simić Mićo

 

0001120551659

 

24.02.2019.

 

01.07.2014.-05.11.2015.

2.484,00

 

14.

 

Burić Milenko

 

0001120445578

 

30.03.2019.

 

01.07.2014.-

05.11.2015.

2.366,31

 

15.

 

Bekić Nedžib

 

0001120322301

 

07.04.2019.

 

01.07.2014.-05.11.2015.

2.672,14

 

16

 

Stojak Jakov

 

0003299260592

 

16.04.2019.

 

01. 07.20 14.-

05.11.2015.

2.032,83

 

17.

 

Zulić Mevludin

 

0001120295589

 

18.04.2019.

 

01.07 .2014.-05.11.2015.

2.701,67

 

UKUPNO

43.635,50

 

 

IV

 

 

Korisniku sredstava Fabrika obuće AIDA d.d. - u stečaju Tuzla, ul. XVIII-Hrvatske brigade br. 2 ID broj: 4209418550008, iz sektora tekstilne industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 248.426,93 KM, za 36 uposlenika, kako slijedi:

 

Red.br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uvjeta za mirovinu

Period uplate

Ukupno doprinosi za MIO u KM

1.

Trgovević Nezir

1109600442

05.01.2015.

 

01.07 .2001. –

31.12.2008.

7.894,66

2.

 

Okić Nail

 

1098278403

 

11.01.2015.

 

01.07.2001.-

31.12.2008.

7.894,66

3.

 

Mehačević Sifa

 

1120449469

 

12.01.2015.

 

01.07.2001. –

31.12.2008.

7.894,66

4.

 

Dedić Ifeta

 

1165723220

 

26.06.2015.

 

01.07.2001.-

31.12.2002.

3.094,65

 

5.

 

Sarajlić (Omić) Nevresa

 

1154664926

 

21.02.2016.

 

01. 07 .2001. –

31.12.2004.

7.757,69

 

6.

 

Dedić Muris

 

1107268173

 

17.06.2016.

 

01.07 .2001.-19.06.2008.

7.425,03

 

7.

 

Aščić Suada

 

1196951044

 

27.0S.20 16

 

01.07.2001.-

31.12.2005.

5.360,97

 

8.

 

Ćirić Sadeta

 

1185107182

 

27.08.2016.

 

01 .07 .2001. –

31.12.2004.

4.075,83

 

9.

 

Mešković Jasmina

 

1108586102

 

19.11.2016

 

01 .07 .2001.-

31.12.2006.

6.279,15

 

10.

 

Karić Sadika

 

1184804587

 

17.01.2017

 

01.07.2001-13.05.2009.

8.182,31

 

11.

 

Fukić Mediha

 

1189711911

 

25.02.2017.

 

01.07.2001. –

31.12.2008.

7.894,66

 

.12.

 

Divković Ivica

 

1109472569

 

30.04.2017

 

01. 07.2001. –

31.12.2005.

5.360,97

 

13.

 

Poljaković Nevzeta

 

3303747782

 

10.05.2017.

 

01. 07.2001. –

31.12.2006.

6.279,19

 

14.

 

Badžić Mevlija

 

1096786159

 

22.08.2017

 

01.07.2001.-

31.12.2008.

7.894,66

 

15.

 

Suljić Zlata

 

1196947011

 

01.01.2018

 

01.07.2001.-

31.12.2005.

5.360,97

 

16.

 

Telalović Alma

 

1204143211

 

23.06.2018

 

01.07.2001. –

31.12.2007.

7.036,42

 

17.

 

Sekić Safet

 

1108163607

 

31.10.2018

 

01.07.2001. -10.12.2005.

5.284,22

 

18,

 

Alibašić Nihada

 

1212087972

 

23.01.2019

 

01.07.2001. -04.03.2009.

8.033,51

 

19.

 

Begić Ramzija

 

1212084175

 

23.01.2019

 

01.07.2001. -21.03.2008.

7.219,71

 

20.

 

Hasanhodžić Safija

 

1212085653

 

23.01.2019

 

01. 07.2001. -04.05.2009.

8.163,69

 

21.

 

Imširović Vahida

 

1212083000

 

23.01.2019

 

01.07.2001.-03.11.2009.

7.751,40

22.

 

Jaranović Dinka

 

1099375459

 

23.01.2019

 

01.07.2001.-

23.01.2007.

6.323,76

23.

 

Mujakić Zehra

 

1212086150

 

23.01.2019

 

01 07.2001. -04.05.2009.

8.163,82

 

24.

 

Osmanović Hedija

1212084744

 

23.01.2019

 

01.07.2001. –

04.03.2009.

8.033,64

 

25.

 

Tufekčić Tenzila

 

1099792110

 

23.01.2019

 

01 07.2001 .-

04.03.2009.

7.213,72

 

26.

 

Alić Sedija

 

1225568334

 

18.02.2019

 

01.07.2001. -04.05.2009.

8.163,69

 

27.

 

Kmjić Hajrija

 

1212094151

 

18.02.2019

 

01 07.2001. –

27.02.2009.

8.022,43

 

28.

 

Ibrahomović Senada

 

1225508903

 

18.02.2019

 

01.07.2001. –

09.08.2010.

9.179,44

29.

 

Sekulić Belkisa

 

1225509578

 

18.02.2019

 

01.07.2001. -23.01.2007.

6.323,76

30.

 

Imanović Senada

 

1212097792

 

18.02.2019

 

01.07.2001.-28.02.2007.

6.400,60

31.

 

Hodžić Fahruina

 

1225505812

 

20.02.2019

 

01.     07.2001. –

05 .08.2009.

8.361,26

 

32.

 

Mujagić Šuhreta

 

1212095896

 

28.03.2019

 

01.07.2001. –

20.10.2007.

6.884,23

 

33.

 

Jahić Demsada

 

1120831426

 

28.04.2019

 

01.07.2001.-30.06.2006.

5.926,92

 

34.

 

Marković Rajfa

 

1108314437

 

19.01.2015

 

01. 07.2001. -27.03.2006.

5.684,47

 

35.

 

Muratović Behija

 

1191455220

 

09.01.2019

 

01.07.2001. -08.05.2009.

8.172,37

 

36.

 

Nurkanovič Emina

 

1165723063

 

24.04.2015

 

01.07.2001.-04.06.2011.

8.584,35

 

UKUPNO

248.426,93

 

 

V

 

 

Korisniku sredstava PS VITEZIT d.o.o. Vitez, ul. Tvornič­ka br. l ID broj: 4236143830002, iz sektora namjenske industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 236.044,87 KM, za 11 uaposlenika, kako slijedi:

 

Red.br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uvjeta na mirovinu

Period uplate

UKUPNO doprinosi za MIO u KM

1.

 

Kurevija Slavica

 

1161190330

 

31.01.2018.

 

30.05.1994.-31.01.2018.

29.259,40

2.

 

Bošnjak Marica

 

1161189102

 

31.01.2018.

 

30.05.1994.-31.01.2018.

29.959.40

3.

 

Kolenda Mirjana

 

1161188115

 

31.05,2018.

 

01.01.2000.-

31.05.20 18.

25.054,83

 

4.

 

Jerković Serafina

 

1161189447

 

31.05.2018.

 

01.01.2000.-31.05.2018.

25.054,83

 

5.

 

Mišković Slavica

 

1161189369

 

30.06.2018.

 

01.01.2000.-23.02.2016.

19.03.2016.-30.06.2018.

25.088,30

 

6.

 

Ružić Radojka

 

1145114132

 

30.09.2018.

 

30.05.1994.-

31.12.2000. 01.05.2005-31.12.2010.

14.370,43

 

7.

 

Knježević Mirjana

 

1145117773

 

31.10.2013.

 

30.05.1994. –

31.12.2010.

18.869,96

 

8.

 

Pavlović Ivka

 

1145121147

 

31.12.2010.

 

30.05.1994.-

31.12.2010.

18.869,96

 

9.

 

Mekić Nusreta

 

1193270883

 

31.12.2018.

 

01.04.1992.-30.11. 1992.

25.04.1993.-

05.07.1993. 30.05.1994-31.12.2005

12.083,46

 

10.

 

Čalić Jelica

 

1176424966

 

31.12.2018.

 

30.05.1994.-

31.12.2010.

18.869,96

11.

 

Kalčo Fikreta

 

01145128747

 

31.03.2019.

 

30.05.1994.-

31.12.2010. 01.01.2019.-31.03.2019.

19.264,34

 

 

UKUPNO

 

 

 

236.044,87

 

 

 

VI

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđe­nih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, ekonomski kod 6144 - Subvencije javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža.

 

 

VII

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli grant sredstava, sa definiranim pravima i obvezama ugovornih strana. Gospodarskim društvima koja zaključe ugovor sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a sukladno sa dostavljenim spiskovima uposlenika koji su stekli uvjete i ostvarili pravo za odlazak u mirovinu, sredstva će se uplatiti na račun Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje -Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

 

VIII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje - Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 915/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.