Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke 10. stavak (9) Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije" ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/19), Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U

RAZDJELU 17. PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I

INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI

RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I

PODUZETNICIMA IZ OBLASTI NAMJENSKE

INDUSTRIJE"

 

 

I

 

 

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), sukladno sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi -subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije" ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/19), utvrđuje se raspodjela sredstava "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM prema odobrenim zahtjevima, za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije, kako slijedi:

- Gospodarskom društvu POBJEDA RUDET d.d. Goražde, Višegradska bb Goražde, iz sektora namjen­ske industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 221.277,00 KM za rekonstrukciju i adaptaciju građevinskog objekta A-24, ulaganje u infrastrukturu, opremanje nove trafostanice za dodatno snabdijevanje električ­nom energijom, objekata za proizvodnju, ulaganje na ugradnju dodatne opreme na liniju za proizvodnju inicirajuće cjevčice, nabavku automata za presovanje usporačkog elementa, laserskog štampača za ispis potrebnih informacija, kupovinu klima komore za čuvanje poluproizvoda i za kupovinu dokumentacije za proizvodnju elektrozapaljive glavice.

- Gospodsrskom društvu AC UNITY d.o.o. Goražde, Industrijska zona bb Goražde, iz sektora namjenske industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 221.277,00 KM, za nabavku rezervnih dijelova, revitalizaciju i stavljanje u pogon sljedeće opreme: obradni centar STAMA MC 300, obradni centar EXCELO XHC 241 M18, strug GILDER MEISTER N.E.F.CT 60-2 komada, strug GILDER MEISTER N.E.F.520.

- Gospodarskom društvu POBJEDA - TECHNOLOGV d.d. Goražde, Višegradska bb Goražde, iz sektora namjenske industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM za nabavku opreme - mašina za razvoj novih kalibara municije u proizvodnom asortimanu (mašina za skraćivanje municije, mašina za vizuelnu kontrolu, mašina za frezovanje čahure, uređaj za ispitivanje čahure).

- ZUPČANIK d.o.o. Tešanj, Šije 415, Tešanj, iz sektora namjenske industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 178.723,00 KM za kupovinu mašina (CNC obradni centar, CNC strugovi i specijalne mašine) i za izradu prototipova iz oblasti namjenske industrije.

- MSA METALWORKING - OBRADA METALA d.o.o. Bugojno, Armije BiH 171 Bugojno, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 178.723,00 KM, za kupovinu mašina (CNC tokarski stroj za izradu pozicija - 2 mašine, CNC obradni centar za izradu kompleksnijih pozicija 2 mašine, profil projektor za kontrolu i mjerenje radijusa i kontura CMM coordinatemea-surihg machine za mjerenje položaja rupa međusobnog odstojanja kocentričnosti).

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije'Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, ekonomski kod 6145 - 'Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima".

 

 

III

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima sredstava sklopiti ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, sa definisanim pravima i obvezama ugovornih strana.

 

 

IV

 

 

Korisnici sredstava iz točke I ove odluke dužni su dostavili Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije izvještaje i materijalne dokaze o utrošenim proračunskim sredstvima.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog daha od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 914/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić. v. r.