Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke 10. stavak (9) Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim poduzećima iz oblasti namjenske industrije" ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U

RAZDJELU 17. PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I

INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI

RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA IZ

OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE"

 

 

I

 

 

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), sukladno sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim poduzećima iz oblasti namjenske industrije" ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/19), utvrđuje se raspodjela sredstava "Tekući transferi i drugi tekući rashodi -Subvencije javnim poduzećima iz oblasti namjenske industrije" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 KM prema odo­brenim zahtjevima, za financiranje razvojnih projekata gospo­darskih društava iz oblasti namjenske industrije, kako slijedi:

- Gospodarskom društvu ZRAK dd. Sarajevo, ul. Adema Buće broj 148, Sarajevo, odobrava se dodjela dijela sredstava u iznosu od 612.950,00 KM, za repariranje, remont i modernizaciju zastarjele opreme i nabavku nove opreme za proizvodnju, razvoj novih, tehnologija i serijske proizvodnje i infrastrukturne radove na proizvodnim pogonima;

- Gospodarskom društvu UNIS GINEX d.d. Goražde, ul. Višegradska bb, Goražde, odobrava se dodjela dijela sredstava u iznosu od 483.050,00 KM, za

program proizvodnje bespilotne letjelice (kupovinu tehnologije KNOW HOW, nabavku potrebne opreme, alata i kontrolne i mjerne opreme);

- Gospodarskom društvu BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, ul. Mehmeda Spahe broj l, Novi Travnik, odobrava se dodjela dijela sredstava u iznosu od 404.000,00 KM, za nabavku mjerne ruke za precizno mjerenje, nabavku mjerne mašine za 3D koordinatno mjerenje i nabavku brusilice za okruglo brušenje dužine 4500 mm, čime će se poboljšati kvalitet i skratiti vrijeme isporuke proizvoda, kao i omogućiti stabilnija proizvodnja dijelova oruđa i mogućnost obrade većih količina proizvoda.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, ekonomski kod 6144 - "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim poduzećima".

 

 

III

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima sredstava sklopiti ugovore o realiziranju dodijeljenih sredstava, sa definisanim pravima i obvezama ugovornih strana.

 

 

IV

 

 

Korisnici sredstava iz točke I ove odluke dužni su dostaviti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije izvješća i materijalne dokaze o utrošenim sredstvima.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 913/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.