Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije'BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA BROJ 1020500000109220 OTVORENOG KAO

PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za podršku provođenju programa FIGAP II (2018. - 2020.), na poseban namjenski transakcijski račun broj 1020500000109220, otvorenog kao podračun u okviru JRT u iznosu od 225.028,09 KM, u svrhu implementacije Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke raspoređuju se na slijedeće ekonomske kodove:

 

- 613100 Putni troškovi

34.000,00 KM

- 613900 Ugovorene usluge

111.262,09 KM

- 614300 Transferi neprofit. org.

50.000,00 KM

- 821300 Nabavka opreme

29.766,00 KM

Svega:

225.028,09 KM

 

 

III

 

 

Uključivanje sredstava u operativni proračun izvršit će na Projekat 3001028, subanalitičkom kontu DN 1028 izvor sredstava/fond 40.

 

 

IV

 

 

O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine će sukladno točki 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14 i 19/18) sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 911/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.