Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU REALIZACIJE PROJEKTA

SANACIJE MAGISTRALNOG PUTA M-17.5, DIONICA

SOVIĆKA VRATA - POTOK ZEC

 

 

I

 

 

Odobrava se realizacija projekta "Sanacije magistralnog, puta M-17.5, dionica Sovićka Vrata - Potok Zec", a za implementatora ovoga projekta se određuje JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Sredstva za realizaciju projekta iz tačke I ove odluke u iznosu od 765.572,22 KM će se osigurati iz izvornih prihoda za finansiranje magistralnih puteva.

 

 

III

 

 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo se zadužuju za namjensko investiranje odobrenih sredstava i da kvartalno izvještavaju o realizaciji projekta Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

 

 

IV

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 910/2019

31. jula 2019.godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.