Na temelju čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA

SREDSTAVA "SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA -

UNAPRIJEĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH",

UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška dijela sredstava "Subvencije javnim poduzećima - Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 6144 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) u iznosu od 500.000,00 KM.

Sredstva iz stavka (1) ove točke bit će utrošena za subvencioniranje redovite zrakoplovne linije za "JP Međunarodni aerodrom Tuzla".

Subvencioniranje linije iz stavka (2) ove točke bazirano je isključivo na pokrivanju troškova avio prijevoznika radi rentabilnosti i kontinuiteta iste, a do iznosa utvrđenog ovom odlukom.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava iz točke I ove odluke, te da sa "JP Međunarodni aerodrom Tuzla" potpiše ugo­vor kojim će se urediti način prijenosa sredstava i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i "JP Međunarodni aerodrom Tuzla" svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 906/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.