Na osnovu čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA

SREDSTAVA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZECIMA -

UNAPRIJEĐENJE AVIO SAOBRAĆAJA FEDERACIJE

BiH", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE

I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška dijela sredstava "Subvencije javnim preduzećima - Unaprijeđenje avio saobraćaja Federacije BiH" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 6144 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) u iznosu od 500.000,00 KM.

Sredstva iz stava (1) ove tačke bit će utrošena za subvencioniranje redovne zrakoplovne linije za "JP Međunarodni aerodrom Tuzla".

Subvencioniranje linije iz stava (2) ove tačke bazirano je isključivo na pokrivanju troškova avio prijevoznika radi rentabilnosti i kontinuiteta iste, a do iznosa utvrđenog ovom odlukom.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava iz tačke I ove odluke, te da sa "JP Međunarodni aerodrom Tuzla" potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i "JP Međunarodni aerodrom Tuzla" svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 906/2019

31. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.