Na osnovu čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA

SREDSTAVA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZECIMA -

UNAPRIJEĐENJE AVIO SAOBRAĆAJA FEDERACIJE

BiH", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE

I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROMETA l KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška dijela sredstava "Subvencije javnim preduzećima - Unaprijeđenje avio saobraćaja Federacije BiH" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 6144 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) u iznosu od 500.000,00 KM.

Sredstva iz stava (1) ove tačke bit će utrošena za subvencioniranje redovne zrakoplovne Unije za "JP Međunarodna Zračna luka - Aerodrom Mostar".

Subvencioniranje linije iz stava (2) ove tačke bazirano je isključivo na pokrivanju troškova avio prijevoznika radi rentabilnosti i kontinuiteta iste, a do iznosa utvrđenog ovom odlukom.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava iz tačke I ove odluke, te da sa "JP Međunarodna Zračna luka - Aerodrom Mostar" potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i "JP Međunarodna zračna luka - Aerodrom Mostar" svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 905/2019

31. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.