Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE KASARNE "VRATNICA" OPĆINI VISOKO

 

 

I

 

 

Daje se na privremeno korištenje Općini Visoko kasarna "Vratnica" na period od 5 godina, bez naknade, i to parcele označene kao k.č. 836 i k.č. 1108, upisane zk. ul. 148, K.O. Vratnica, ukupne površine 31.600 m², sa pripadajućim objektima i infrastrukturom.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem nekretnina).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 77/2019

28. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.