Na temelju članka 23. stavak (2) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA

RAZVOJ RURALNOG PODUZETNIŠTVA

ZA I i II KVARTAL 2019. GODINE

 

 

I

 

 

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 486.500,00 KM, za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralnog poduzetništva za I i II kvartal 2019. godine.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke izdvajaju se s razdjela 16. glava 1601, ekonomski kod 8225, sa pozicije "Izdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima - Učešće Vlade u projektima koje financira međunarodna zajednica" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 890/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.