Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. 42. i 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTI NA RAZVOJU

INFORMACIONOG SISTEMA ŠUMARSTVA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (ISŠ)

U 2019. GODINI

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava za financiranje aktivnosti na razvoju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu; ISŠ) u 2019. godini, kako slijedi:

 

 

P R O G R A M

 

UTROŠKA SREDSTAVA ZA FESANSIRANJE

AKTIVNOSTI NA RAZVOJU INFORMACIJSKOG

SUSTAVA ŠUMARSTVA U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE (ISŠ) U 2019. GODINI

 

 

1.     Sukladno točki VIII stavak (5) Odluke o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju Informacijskog sustava šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/18), radi razvoja ISŠ-a u tijeku 2019. godine planirano je da se za oblast "Evidencije šuma", u sklopu modula "Stanje šuma", izrade izvješća za modul "Stanje šuma" (izrada projektnog zadatka, izrada izvješća i nadzor).

Neophodno je izvršiti i unos podataka postojećih/važećih desetogodišnjih planova u šumarstvu (šumsko gospodarskih osnova/ŠGO) u ISŠ i to u modul "Stanje šuma" (izrada projektnog zadatka, unos podataka iz ŠGO u ISŠ i nadzor).

Sukladno to'čki VIII stavak (7) Odluke o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju Informacijskog sustava šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, u oblasti "Proizvodnja" planirana je izrada dijela modula

"Lovstvo" (izrada projektnog zadatka, izrada dijela modula "Lovstvo" i nadzor).

Radi adekvatnog razvoja samog ISŠ-a potrebno je angažirati osobu koja raspolaže odgovarajućim znanjima iz oblasti informacionih tehnologija koja će pružati stručnu pomoć Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prilikom izrade projektnih zadataka za pojedine module i podmodule, kao i prilikom ocjene izrađenih modula i podmodula i njihovog usklađivanja i ugradnje u ISŠ.

Za realizaciju planiranih aktivnosti na razvoju ISS-a osiguravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM i to iz namjenskih sredstava po osnovu naknada i prihoda za korištenja šuma koji se nalaze na posebnom transakcijskom računu broj 102050000010 7765, IBAN: BA391020500000107765, otvorenom u okviru jedinstvenog računa Javnih prihoda Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukupan iznos planiranih sredstava raspoređuje se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kojim će se financirati:

 

 

Namjena

Iznos

Način provedbe

a)

Izrada izvješća za modul "Stanje šuma"

15.000,00 KM

putem javnih nabavki usluga

b)

Unos podataka postojećih/važećih ŠGO u ISŠ u modul "Stanje šuma"

35 000,00 KM

putem javnih nabavki usluga

c)

Izrada modula "Lovstvo" - dio

30.000,00 KM

putem javnih nabavki usluga

d)

Usluge stručnjaka za informacijske tehnologije

10.000,00 KM

po osnovu ugovora o djelu

 

 

II

 

 

Sukladno ovoj odluci, pojedinačne odluke o realizaciji sredstava za finansiranje pojedinih aktivnosti na razvoju ISŠ-a u 2019. godini koje su navedene u točki I ove odluke donosi federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

 

III

 

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obvezno je predmetna planirana sredstva koristiti namjenski, odnosno za financiranje aktivnosti na razvoju ISS-a u 2019. godini.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će na kraju godine, a najdalje do 28.02.2020. godine, podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima Federalnom ministar­stvu financija, a Federalno ministarstvo financija će izvijestiti Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 888/2019

25. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.