Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. 42. i 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održsnoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI NA RAZVOJU

INFORMACIONOG SISTEMA ŠUMARSTVA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (ISŠ)

U 2019. GODINI

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava za finansiranje aktivnosti na razvoju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ISŠ) u 2019. godini, kako slijedi:

 

 

P R O G R A M

 

UTROŠKA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI NA RAZVOJU INFORMACIONOG SISTEMA ŠUMARSTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (ISŠ) U 2019. GODINI

1.     U skladu sa tačkom VIII stav (5) Odluke o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/18), radi razvoja ISŠ-a u toku 2019. godine planirano je da se za oblast "Evidencije šuma", u sklopu modula "Stanje šuma", izrade izvještaji za modul "Stanje šuma" (izrada projektnog zadatka, izrada izvještaja i nadzor).

Neophodno je izvršiti i unos podataka postojećih/važećih desetogodišnjih planova u šumarstvu (Šumsko gospodar­skih osnova/SGO) u ISŠ i to u modul "Stanje šuma" (izrada projektnog zadatka, unos podataka iz ŠGO u ISŠ i nadzor).

U skladu sa tačkom VIII stav (7) Odluke o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, u oblasti "Proizvodnja" planirana je izrada dijela modula "Lovstvo" (izrada projektnog zadatka, izrada dijela modula "Lovstvo" i nadzor).

Radi adekvatnog razvoja samog ISŠ-a potrebno je angažirati osobu koja raspolaže odgovarajućim znanjima iz oblasti informacionih tehnologija koja će pružati stručnu pomoć Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prilikom izrade projektnih zadataka za pojedine module i podmodule, kao i prilikom ocjene izrađenih modula i podmodula i njihovog usklađivanja i ugradnje u ISŠ.

2.    Za realizaciju planiranih aktivnosti na razvoju ISŠ-a osiguravaju se finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM i to iz namjenskih sredstava po osnovu naknada i prihoda za korištenja šuma koji se nalaze na posebnom transakcijskom računu broj 1020500000107765, IBAN: BA391020500000107765, otvorenom u okviru jedinstvenog računa Javnih prihoda Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Ukupan iznos planiranih sredstava raspoređuje se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kojim će se finansirati:

 

 

Namjena

Iznos

Način provedbe

a)

Izrada izvješća za modul "Stanje šuma"

15.000,00 KM

putem javnih nabavki usluga

b)

Unos podataka postojećih/važećih ŠGO u ISŠ u modul "Stanje šuma"

35 000,00 KM

putem javnih nabavki usluga

c)

Izrada modula "Lovstvo" - dio

30.000,00 KM

putem javnih nabavki usluga

d)

Usluge stručnjaka za informacijske tehnologije

10.000,00 KM

po osnovu ugovora o djelu

 

 

II

 

 

U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o realizaciji sredstava za finansiranje pojedinih aktivnosti na razvoju ISŠ-a u 2019. godini koje su navedene u tački I ove odluke donosi federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

 

III

 

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavezno je predmetna planirana sredstva koristiti namjenski, odnosno za finansiranje aktivnosti na razvoju ISS~a u 2019. godini.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva će na kraju godine, a najdalje do 28.02.2020. godine podnijeti izvještaj o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija, a Federalno ministarstvo finansija će izvijestit Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodo­privrede i šumarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlji­vanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 888/2019

25. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.