Na temelju članka 22. stavak (2) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA

KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - ZA

POLITIČKE STRANKE I KOALICIJE" UTVRĐENIH

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU VLADI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" za 2019. godinu utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/19), u točki I u petom redu riječi: "broj:

11/19" zamjenjuju se riječima: "br. 11/19 i 53/19".

 

 

II

 

 

U točki II u četvrtom redu riječi: "i (4)" zamjenjuju se riječima: "do (5)".

U šestom redu riječi: "broj: 11/19" zamjenjuju se riječima: "br. 11/19 i 53/19".

Tabela se mijenja i glasi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NAZIV STRANKE -KOALICIJE

Broj poslanika/zastupnika

Raspored  sredstava PO KVARTALU (za III i IV kvartal) sa pozicije "Tekući transferi neprofitnim organizacijama za političke stranke i koalicije" Proračuna Federacije BiH za 2019  godinu

RASPORED SREDSTAVA PO KVARTALU (I i II

tvartal) prema Odluci Vlade F BiH V broj: 279/2019 od 18.04.2019.

UKUPNO za

2019. godinu kolona 9= (7*2) + 8*2)

Predstavnički/zastupnički dom

 

Dom naroda

 

UKUPNO

(2+3)

 

40%

60%

Po kvartalu (za III i IV

kvartal) 2019. godine(5+6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I. NAZIV STRANKE

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SDA-Stranka demokratske akcije BiH

27

 

9

 

36

 

18.095

 

131.538

 

149.634

 

149.634

 

598.536

 

2. SDP-Socijaldemokratska partija BiH

16

12

28

18.095

102.308

120.403

124.057

488.920

3. SBB BiH-Fahrudin Radončić

8

2

10

18.095

36.538

54.634

54.634

218.536

4. Naša stranka

6

3

9

18.095

32.885

50.980

50.980

203.920

5. Pokret demokratske akcije PDA

4

1

5

18.095

18.269

36,364

36.364

145.456

6. Nezavisni blok

4

0

4

18.095

14.615

32.710

32.710

130.840

7. Narod i pravda

2

1

3

18.095

10.962

29.057

25.403

108.920

8. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine-Laburisti BiH

1

2

3

18.095

10.962

29.057

29.057

116.228

9. Stranka za Bosnu i Hercegovinu

0

1

1

18.095

3.654

21.749

21.749

86.996

10. Liberalna stranka Bosne i Hercegovine "LS BiH"

0

2

2

18.095

7.308

25.403

25.403

101.612

11. Demokratska front

0

2

2

18.095

7.308

25.403

25.403

101.612

12. Srpska napredna stranka

0

1

1

18.095

3.654

21.749

21.749

86.996

NAZIV KOALICIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

13. HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH, HSS SR

16

8

24

18.095

87.692

105.787

105.787

423.148

14. Hrvatsko zajedništvo HDZ 1990-HSPBIH-HNL

2

0

2

18.095

7.308

25.403

25.403

101.612

14.1. HDZ 1990

2

0

2

6.032

7.308

13.339

13.339

53356

14-2. HSP BiH

0

0

0

6.032

0

6.032

6.032

24.128

14.3. HNL

0

0

0

6.032

0

6.032

6.032

24.128

15. HDZ BiH, HKDU BiH, HSP-HNS HSP DR AS BiH, HDU BiH

0

 

3

 

3

 

18.095

 

10.962

 

29.057

 

29.057

 

116.228

 

16. HDZ BiH, HKDU BiH

0

3

3

18.095

10.962

29.057

29.057

116.228

17. DF-GS, Željko Komšić: BIH POBJEĐUJE

10

0

10

18.095

36.538

54.634

54.634

218.536

18. Srpska lista

0

4

4

18.095

14.615

32.710

32.710

130,840

19. Goraždanska priča

0

2

2

18.095

7.308

25.403

25.403

101.612

10. A-SDA za evropsku Bosnu i Hercegovinu

2

1

3

18.095

10.962

29.057

29.057

116.228

21. A-SDA-POMAK-ZAJEDNO

0

1

1

18.095

3.654

21.749

21.749

86.996

1. Ukupno za raspored strankama i koalicijama

98

58

156

380.000

570.000

950.000

950.000

3.800.000

 

 

III

 

 

U točki III stavak (1) u petom redu riječi: "broj; 11/19" zamjenjuju se riječima: "br. 1 1/19 i 53/19".

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi: "U slučaju da ugovorom između članica koalicije nije reguliran način raspodjele sredstava koja pripadaju koaliciji, te u slučaju prestanka ugovora odnosno prestanka odredbi kojim je reguliran način raspodjele sredstava, ista će se raspodjeliti na način kako je to određeno člankom 22. stavak (3) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, o čemu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine."

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 886/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalič, v. r.