Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA

ENERGOINVEST COMET D.D. SARAJEVO ZA

IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST COMET

D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje Zomić Hermedina vršioca dužnosti direktora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci.

 

 

II

 

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca društva direktora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo V broj 2170/2014 od 04.12.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/14).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 882/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.