Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i člana 11. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

 

I

 

 

Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije .Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) odobrava se izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova razdjel 14, glava 1401, u svrhu nabavke 300 kompleta uniformi za opremanje kadeta na Policijskoj akademiji, u iznosu od 400.000,00 KM, na ekonomski kod:

- 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12, glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministar­stvo unutrašnjih poslova, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 863/2019

25. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.