Na temelju članka 82. stavak (4) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

 

 

 

I

 

 

U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za financiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije, u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, u 2019. godini, izdvajat će se 10,2% od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

 

 

II

 

 

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17 i 67/17), po važećim stopama, te se usmjeravaju u sljedećem omjeru, i to:

a)     89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona,

b)    10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o ovoj odluci i to u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke suglasno članku 82. stavak (4) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97,7/02,70/08,48/11 i 36/18).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2019. godine.

 

 

V broj 74/2019

28. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.