Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra obrazovanja i znanosti, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA

JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA FEDERALNOG

MINISTARSTVA FLNANCIJA FEDERALNOM

MINISTARSTVU OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava se raspoređivanje sredstava razdjel 54 Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, i to sa podračuna broj 102 708 00000 28090 u iznosu od 12.223,94 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz Projekta "Preporuke za politiku i poboljšani alati za agencije za provedbu zakona i sigurnosne službe koje sprečavaju nasilnu radikalizaciju - Pericles".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 12.223,94 KM, evidentirana na podračunu broj 102 708 00000 28090, kod projekja 3001081, skupina plaćanja 100-81, rasporedit će se na sjjedeće ekonomske kodove:

1)     6131 - "Putai troškovi" u iznosu od 1.500,00 KM,

2)     6138 - "Izdatci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa" u iznosu od 100,00 KM,

3)     6139 - "Ugovorene i druge posebne usluge" u iznosu od 10.623,94 KM.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnom proračunu projekta, odobrenim i kontroliranim od strane donatora u roku od 36 mjeseci od donošenja odluke.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se .posebno knjigovodstvo, a Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti će sukladno odredbi točke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva financija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija - Sektor za proračun.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija i Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 861/2019

25. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.