Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra obrazovanja i nauke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA

JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANSIJA FEDERALNOM

MINISTARSTVU OBRAZOVANJA I NAUKE

 

 

I

 

 

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava se raspoređivanje sredstava razdjel 54 Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, i to sa podračuna broj 102 708 00000 28090 u iznosu od 12.223,94 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorsldh sredstava iz Projekta "Preporuke za politiku i poboljšani alati za agencije za provedbu zakona i sigurnosne službe koje sprečavaju nasilnu radikalizaciju - Pericles".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz tačke I ove odluke, u iznosu od 12.223,94 KM, evidentirana na podračunu broj 102 708 00000 28090, kod projekta 3001081, grupa plaćanja 100-81, rasporedit će se na sljedeće ekonomske kodove:

1)     6131 - "Putni troškovi" u iznosu od 1.500,00 KM,

2)     6138 - "Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa" u iznosu od 100,00 KM,

3)     6139 - "Ugovorene i druge posebne usluge" u iznosu od 10.623,94 KM.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke koristit će se isključivo u skladu sa pojedinačnim budžetom projekta, odobrenim i kontroliranim od strane donatora u roku od 36 mjeseci od donošenja odluke.

 

 

V

 

 

O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za budžet.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 861/2019

25. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.