Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03/2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17), na prijedlog federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI

DIJELA PRIHODA OSTVARENIH NA OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

 

I

 

 

(1)    Od dijela prihoda u iznosu od 144.849,20 KM uplaćenih u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini, ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, odobrava se iznos od 144.849,20 KM, za financiranje, programa i projekata iz oblasti - Promocije tehničke kulture, iz Liste korisnika sačinjene po okončanom javnom natječaju (prilog - Lista korisnika).

(2)    Lista korisnika iz stavka (1) ove točke, koja se nalazi u prilogu ove odluke, čini njen sastavni dio.

 

 

II

 

 

(1)    Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će najkasnije u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima točke I ove odluke, kojima su sredstva dodijeljena.

(2)    Ugovori iz stavka (1) ove točke će sadržavati odredbu, prema kojoj će se utvrditi obaveza korisnika sredstava da najkasnije do 31.12.2019. godine Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

(3)    Korisnici sredstava su dužni u prilogu izvještaja iz stavka (2) ove točke, dostaviti i vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

 

 

III

 

 

Korisnici sredstava iz točke I ove odluke, koji u ugovo­renom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili dodijelje­na sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su na zahtjev Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta izvršiti povrat dodijeljenih sredstava uplatom na transakcijski račun Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će najkasnije do 1. ožujka 2020. godine, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz točke I ove odluke.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko iz svoje nadležnosti, a sukladno članku 11. Uredbe o kriterijima za utvrđi­vanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH",br. 89/15 i 11/17).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 860/2019

25. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.