Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O

UNUTARNJEM USTROJSTVU UREDA VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA EUROPSKE

INTEGRACIJE

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 858/2019

25. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.