Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA "PILOT PROJEKAT AGROMONETARNIH

STATISTIKA (AMS)" OTVORENOG KAO PODRAČUN U

OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA

STATISTIKU

 

 

I

 

 

Federalnom zavodu za statistiku odobrava se raspoređivanje sredstava u ukupnom iznosu od 17.566,80 KM, obezbijeđenih od donatora ("GOPA mbh"), a uplaćenih od strane Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine na poseban  namjenski transakcijski račun kod Union banke d.d. Sarajevo, broj 1020500000116010, ćore broj 2000017800 otvoren kaopodracun u okviru Jedinstvenog računa Trezora "Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)" u ukupnom iznosu 17.566,80 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se na sljedeće ekonomske kodove:

- 613100 "Putni troškovi" 5.315,13 KM

- 613900 "Ugovorene i druge posebne usluge" 12.251,67 KM.

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni budžet izvršiće se na kod projekta 3001064 - "Pilot projekat agromonetarna statistika (AMS)", grupa za plaćanje 100-64.

 

 

IV

 

 

O izvršenju budžeta projekta vodice se posebno knjigovod­stvo, a Federalni zavod za statistiku će, u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvore­nih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za budžet i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija i Federalni zavod za statistiku, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 852/2019

25. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.