Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA "PRIHODI I USLOVI ŽIVOTA (SILC)"

OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT

FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTDXU

 

 

I

 

 

Federalnom zavodu za statistiku odobrava se raspoređivanje sredstava obezbijeđenih od donatora ("GOPA mbH"), a uplaćenih od strane Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine na poseban namjenski transakcijski račun kod Union banke d.d. Sarajevo, broj: 1027080000027896, ćore broj: 2002789600 otvoren kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora u ukupnom iznosu od 4.218,69 KM za realizaciju aktivnosti projekta 9 (PP-9) u okviru IPA 2014 MBP putem provođenja pilot istraživanja statistike prihoda i uslova života

(SILC).

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke raspoređuju se na sljedeći ekonomski kod:

- 613100 - "Pumi troškovi" u iznosu od 4.218,69 KM

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni proračun izvršit će se na kod projekta 3001084 -"Statistika prihoda i uslovi života (SILC)" grupa za plaćanje 100-84.

 

 

IV

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalni zavod za statistiku će, sukladno točki 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih ra­čuna, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilniku o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija i Federalni zavod za statistiku, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 851/2019

25. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.