Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžets Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA "PRIHODI I USLOVI ŽIVOTA (SILC)"

OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT

FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU

 

 

I

 

 

Federalnom zavodu za statistiku odobrava se raspoređivanje sredstsva obezbijeđenih od donatora ("GOPA mbH"), a uplaće­nih od strane Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine na poseban namjenski transakcijski račun kod Union banke d.d. Sarajevo, broj: 1027080000027896, ćore broj: 2002789600 otvoren kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora u ukupnom iznosu od 4.218,69 KM za realizaciju aktivnosti projekta 9 (PP-9) u okviru IPA 2014 MBP putem provođenja pilot istraživanjs ststistike prihoda i uslova života

(SILC).

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se na sljedeći ekononiski kod:

- 613100 - "Putni troškovi" u iznosu od 4.218,69 KM

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni budžet izvršit će se na kod projekta 3001084 - "Statistika prihoda i uslovi života (SILC)" grupa za plaćanje 100 - 84.

 

 

IV

 

 

O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno knjigo­vodstvo, a Federalni zavod za statistiku će, u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih ra­čuna, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj: 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za budžet i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija i Federalni zavod za statistiku, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 851/2019

25. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.