Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke 10. stav (10) Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 127. hitnoj sjednici, održanoj 31.12.2018. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZBORU KORISNIKA PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I

DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM

PREDUZEĆIMA l PODUZETNICIMA" ZA UPLATU

DOPRINOSA ZA PIO/MIO U SVRHU PENZIONISANJA

ZAPOSLENIKA

 

 

I

 

 

Odobrava se korisniku sredstava dodjela preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi -Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/18 i 44/18) za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika u ukupnom iznosu od 87.716,05 KM, za 6 radnika.

 

 

II

 

 

Korisniku sredstava privrednom društvu BNT HIDRAULIKA - u stečaju d.d. Novi Travnik, M. Spahe l, JIB 4236065000006 iz sektora metalne industrije, odobrava se dodjela sredstava iz tačke I ove odluke u ukupnom iznosu od 87.716.05 KM, za u )latu doprinosa za PIO/MIO za 6 radnika kako slijedi:

 

Red. br.

Prezime i ime

Datum odjave

Doprinosi za PIO/MIO (KM)

1.

Karać Adem

17.08.2016.

15.530,01

2.

Fejzić Mustafa

31.01.2017.

15.185,03

3.

Hasečić Nermina

31.03.2017.

14.449,93

4.

Čeleš Ismet

16.08.2017.

15.992,09

5.

Perenda Ferid

30.09.2017.

16.127,63

6.

Spahić Vahid

31.12.2018.

9.431,36

UKUPNO

87.716,05

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, ekonomski kod 6145 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnikom grant sredstava sklopiti ugovor o dodjeli preostalog dijela grant sredstava, sa definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednom društvu će se, nakon zaključenja ugovora sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a u skladu sa dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva uplatiti na račun Federalnog zavoda PIO/MIO.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalni zavod PIO/MIO i Porezna uprava Federacije BiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1582/2018

31. decembra/prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.