Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA "RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE STATISTIČKOG

POSLOVNOG REGISTRA" OTVORENOG KAO

PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU

ZA STATISTIKU

 

 

I

 

 

Federalnom zavodu za statistiku odobrava se raspoređivanje sredstava obezbijeđenih od donatora ("GOPA mbH"), a uplaćenih od strane Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine na poseban namjenski transakcijski račun kod Union banke dd. Sarajevo, broj 1027080000034589, ćore broj 2003458900 otvoren kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice u ukupnom iznosu od 3,259,70 KM za realizaciju aktivnosti Projekta IPA 2014 MBP, radi razvoja i unaprjeđenja statistike kriminaliteta.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke raspoređuju se na sljedeći ekonomski kod;

- 613900 - "Ugovorene i druge posebne usluge" u iznosu od 3.259,70 KM.

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni proračun izvršit će se na kod projekta 3001089 -"Razvoj i unaprjeđenje statističkog poslovnog registra", grupa za plaćanje 100-89.

 

 

IV

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalni zavod za statistiku će, sukladno točki 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih ra­čuna, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvore­nih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službe­ne novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilniku o financij­skom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija i Federalni zavod za statistiku, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 850/2019

25. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.