Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu {"Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25,07.2019, godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA "RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA

UPRAVLJANJA KVALITETOM U STATISTIČKIM

INSTITUCIJAMA U BiH" OTVORENOG KAO

PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU

ZA STATISTIKU

 

 

I

 

 

Federalnom zavodu za statistiku odobrava se raspoređivanje sredstava obezbijeđenih od donatora GOPA mbH (GOPA Consultans), a uplaćenih od strane Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine na poseban namjenski transakcijski račun kod Union banke d.d. Sarajevo, broj 1027080000030224, core broj 2003022400, otvoren kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice u ukupnom iznosu od 3.064,10 KM za realiziranje aktivnosti Pilot projekta IPA 2015 MBP, radi razvoja i unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke raspoređuju se na sljedeći ekonomski kod:

- 613900 - "Ugovorene i druge posebne usluge" u iznosu od 3.064,10 KM

 

 

III

 

 

Unos sredstava u operativni proračun izvršit će se na kod Projekta 3001085 - "Razvoj i unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH", grupa za plaćanje 100-85.

 

 

IV

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalni zavod za statistiku će, sukladno tački 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspola­ganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podracun u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilniku o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija i Federalni zavod za statistiku, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 849/2019

25. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić. v. r.