Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM RAČUNU RIZNICE – TREZORA FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANCIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANSIJA FEDERALNOM MINISTARSTVU

ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 20 Federalnog ministarstva zdravstva i to sa podračuna broj 1027080000032261 u iznosu od 130.461,70 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava u okviru IPA 1NTERREG - IPA CBC Croatia' - Montenegro - Bosna i Hercegovina, namijenjenog za financiranje projekta NeurNet -Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti (u daljem tekstu Projekat).

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 330.461,70 KM evidentirana na podračunu broj 102708000 0032261 - FMF - "NeurNet - Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmakorezisteutnom epilepsijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti, projekat 3001088 grupa plaćanja 100-88, rasporedit će se na sljedeći ekonomski kod:

- 613100 -putni troškovi 8.000,00KM

- 613900 - ugovorene usluge 65.600,09 KM

- 613800 - izdaciza bankarske usluge 1.000,00 KM

- 614720 - tekući transferi međunarodnim organiza­cijama 55.861,61 KM.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odfuke koristit će se sukladno proračunskim projektima, odobrenim i kontroliranim od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalno ministarstvo zdravstva će, sukladno odredbi točke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidenti­ranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transak­cijskih računa otvorenih kao podračuni u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za Proračun.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 839/2019

25. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.