Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM RAČUNI) TREZORA – RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANCIJA FEDERALNOM MINISTARSTVU

ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 20 Federalnog ministarstva zdravstva i to sa podračuna broj 1027080000032261 u iznosu od 130.461,70 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava u okviru IPA INTERREG - IPA CBC Croatia - Montenegro - Bosna i Hercegovina, namijenjenog za finansiranje projekta NeurNet -Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti (u daljem tekstu Projekat).

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz tačke I ove odluke, u iznosu od 130.461,70 KM evidentirana na podracunu broj 10270800000 32261 - FMF - "NeurNet - Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti", projekat 3001088 grupa plaćanja 100-88, rasporedit će se na sljedeći ekonomski kod:

- 613 100 - putni troškovi 8.000,00 KM

- 613900 - ugovorene usluge 65.600,09 KM

- 613800 - izdaci za bankarske usluge 1.000,00 KM

- 614720 - tekući transferi međunarodnim organiza­cijama 55.861,61 KM.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke koristit će se u skladu sa budžetom projekta, odobrenim i kontroliranim od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno knjigo­vodstvo, a Federalno ministarstvo zdravstva će, u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuni u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem, obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14,, 14/15, 4/16 i 19/18), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija - Sektor za Budžet.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 839/2019

25. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.