Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D.

MOSTAR

 

 

I

 

 

Jasmini (Muhamed) Pašić daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na Trideset šestoj (36.)   Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućim naputkom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda Trideset šeste (36.) Skupštine Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, zakazanoj za dan 05.02.2019. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 62/2019

28. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.