Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 10., Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA

IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA FABRIKE DUHANA MOSTAR

D.D. MOSTAR ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Utvrđuje se prijedlog kandidata za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, odnosno, na vremenski period do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora i to:

1.     Adisa Omerbegović-Arapović

2.     Ilija Musa

3.     Amel Bajgorić

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 823/2019

27. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.