Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA

GOSPODARSKOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR,

ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala.

 

 

II

 

 

Opći kriteriji za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala:

- da je stariji od 18 godina;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat Stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije;

- da se na njega ne odnosi članak IX. l. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni kriteriji za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da posjeduje sveučilišnu diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;

- da nije osuđivan za kazneno djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

- da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora;

- da nije na funkciji u političkoj stranci;

- da nema privatni/financijski interes u gospodarskom društvu u čiji se nadzorni odbor kandiduje;

- da nije ravnatelj ili član uprave društva;

- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu  Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08);

- da nije  osoba koju  isključuju odredbe Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15);

- da nije osoba koju isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16,3/17, 9/17, 69/17 i 96/17) i

- da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.

 

 

III

 

 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:

- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa gospodarskog društva i uvažavanja interesa drugih zainteresiranih sudionika;

- sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije;

- izražena individualnost,  inicijativnost, neovisnost u radu i donošenju odluka;

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

- znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvješća, poznavanje gospodarskog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih

odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike;

- sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu;

- rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 811/2019

04. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novaiić, v. r.