Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i .Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UTVRĐIVANJU

KRITERIJA ZA IZBOR INOMINOVANJE TRI ČLANA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

ALUMINIJ D.D. MOSTAR, ISPRED DRŽAVNOG

KAPITALA

 

 

I

 

 

Odluka, o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/19), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 810/2019

04. jula 2019, godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.