Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PONIŠTAVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I

NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA

PRIVREDNOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR,

ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Poništava se Javni konkurs za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" - oglasni dio, broj 7/19 od 06.02.2019. godine i dnevnim listovima "Dnevni avaz" izdanje od 01.02.2019. godine i "Večernji list", izdanje od 01.02.2019. godine.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se;Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

 

 

III

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/19).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 809/2019

04. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.