Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 5. stavak (1) Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRISTUPANJU POSTUPKU DODJELE KONCESIJE ZA

IZGRADNJU HE BEGOV HAN 9,8 MW, NA RIJECI

BOSNI, OPĆINA ŽEPČE

 

 

I

 

 

Pristupa se postupku dodjele koncesije za izgradnju HE Begov Han 9,8 MW, na rijeci Bosni, Općina Zepče.

 

 

II

 

 

Postupak za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta iz točke I ove odluke provodi se na temelju samoinicijativne ponude ponuđača Gospodarskog društva DVORAC ENERGIJE d.o.o. Kiseljak, sukladno članku 28. Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) i čl. 31. do čl. 40. Pravila o postupku dodjele koncesija ("Službene novine Federacije BiH", br. 68/06 i 87/11).

 

 

III

 

 

Sastavni dio ove odluke je Odluka, broj 01-17-119/18 od 31.10.2018. godine, koju je donijelo Općinsko vijeće Žepča na 19. sjednici, održanoj 30.10.2018. godine, a kojom je data suglasnost za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta iz točke I odluke.

 

 

IV

 

 

Ovlašćuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u svojstvu koncesora, vodi pregovore i postupak dodjele koncesije sa Gospodarskim društvom DVORAC ENERGIJE d.o.o. Kiseljak, kao koncesionarom, za izgradnju hidroenergetskog objekta iz točke I ove odluke.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Komisija za koncesije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 803/2019

04. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.