Na temelju članka 61. stavak (1) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i članka 11. stavak (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE PRORAČUNA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PRAVDE

 

 

I

 

 

Iz "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) odobrava se izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu pravde razdjel 15, glava 1501, u svrhu digitalizacije sudske arhive kao sastavnog dijela Projekta registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 80.000,00 KM, na ekonomski kod:

- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke izdvajaju se s razdjela 12, glava 1201, pozicija 600000-"Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo pravde, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 802/2019

04. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.