Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96717), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA PS

"VITEZIT" D.O.O. VITEZ ZA IMENOVANJE VRŠIOCA

DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA EKONOMSKO

PRAVNE POSLOVE DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje ^Tomašević Davora, vršioca dužnosti izvršnog-direktora za ekonomsko pravne poslove Privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 801/2019

27. juna 2019, godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.