Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 15. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA

PS "VITEZIT" D.O.O. VITEZ ZA RAZRJEŠENJE

IZVRŠNOG DMKTORA ZA EKONOMSKO PRAVNE

POSLOVE DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru Gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za razrješenje Đepina Dejana, izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove Privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o.'Vitez, prije isteka mandata, radi podnesene ostavke.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 800/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.