Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA PS

"VITEZIT" D.O.O. VITEZ ZA RAZRJEŠENJE

IZVRŠNOG DKEKTORA ZA EKONOMSKO PRAVNE

POSLOVE DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za razrješenje Đepina Dejana, izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove Privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez, prije isteka mandata, radi podnesene ostavke.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 800/2019

27. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.