Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O., ISPRED

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost za imenovanje Pelidija Mirele, vršioca,dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog, društva ArcelorMittal Zenica d.o.o., ispred Federacije Bosne i Hercegovine, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 799/2019

27. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.