Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17),

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-

GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O

IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog drušiA i "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Mutapčić Rijada, vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo, na period do dvanaest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 798/2019

27. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.