Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke 111. Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -KANTONI I OPĆINE" ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/19), a u vezi sa članom 23. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU

FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI

DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA -

KANTONI I OPĆINE" KANTONI

 

 

I

 

 

Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija na poziciji "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" kantoni u iznosu od 4.800.000,00 KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona.

 

 

II

 

 

Na osnovu kriterija iz tačke II Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -KANTONI l OPĆINE" kantoni ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/19), utvrđuje se raspodjela sredstava na sljedeće kantone sa pojedinačnim iznosima kako slijedi:

 

- Bosansko-podrinjski kanton u iznosu od 3.000.000,00 KM

- Kanton 10 u iznosu od 370.000,00 KM

- Posavski kanton u iznosu od 670.000,00 KM

- Zapadnohercegovački kanton u iznosu od 760.000,00 KM

 

 

III

 

 

Zadužuju se korisnici sredstava da ista troše u skladu sa principima restriktivne budžetske politike koju provodi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koja se između ostalog odnosi na ograničenje rasta troškova plaća i naknada za zaposlene, te smanjenje ukupne javne potrošnje.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 790/2019

04. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.