Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 10. stavak (1) Roterdamske konvencije o postupku prethodne suglasnosti za promet nekih opasnih kemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 14/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DOPUNAMA ODLUKE O ZABRANI ODNOSNO

OGRANIČENJU UVOZA, PROIZVODNJE, PROMETA I

UPOTREBE ODREĐENIH OPASNIH INDUSTRIJSKIH

KEMIKALIJA U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje i upotrebe određenih opasnih industrijskih kemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/16), u točki I, u stavku (2), u Spisku kemikalija čiji su uvoz, proizvodnja, promet i upotreba zabranjeni, odnosno ograničeni iza kemikalije "Perfluorooktan sulfonska kiselina, Perfluorooktan sulfonati, Perfluorooktan sulfonamidi i Perfluorooktan sulfonili", dodaju se sljedeće kemikalije:

 

Klorovani parafini

kratkog lanca

'Short-chain chlorinated

oaraffins - SCCP)

85535-84-8

Dozvoljena je proizvodnja, stavljanje na tržište i upotreba supstanci

lli smjesa koje sadrže

iCCP u koncentracijama

manjim od 1% masenog

udjela ili proizvoda koji

sadrže SCCP u

amceniracijama manjim

>d 0,15 % masenog udjela.

2. Dozvoljena je upotreba:

a) transportnih traka u

rudarstvu i zaptivnih masa

za brane koji sadrže SCCP

i koji su bili u upotrebi

prije ili na dan stupanja na

magu ovog pravilnika;

i) proizvoda koji sadrže

SCCP a nisu navedeni u

p>odački a) ukoliko su bili

u upotrebi prije ili na dan

1. augusta 2013. godine.

Tributilkalajna jedinjenja

(Tributyltin compounds)

Fributilkalaj oksid

Tributyltin oxlde)

Fributil kalaj fluorid

(Trib tttyltin fluaride)

Tributilkalaj metakrilat

(Tributyltin methacrylate)

Fributilkalaj benzoat

(Tributvltin bemoate)

rributil kalaj lilorid/klorid

'Tributyliin chloride)

Tributilkalaj linoleat

Tributyltin linoleate)

Fributilkalaj naftenat

Tributyltin naphthenate

56-35-9

1983-10-4

21 55-70-6

4342-36-3

1461-22-9

24124-25-2

85409-17-2

1. Ne stavlja se na tržište i ne upotrebljava kao supstanca ili u smjesama čađa supstanca ili smjesa

djeluju kao biocidi u sojama čije komponente nisu hemijski vezane.

2. Ne stavlja se na tržište i

ne upotrebljava kao

supstanca ili u smjesama

tada supstanca ili smjesa

deiuju kao biocidi koji

sprećavaju obrastanje

mikroorganizmima,

biljkama ili životinjama:

a) svih plovnih objekata.

nezavisno od duzine, koji

su namijenjeni za upotrebu

na morskim, priobalnim,

estuarijskim i kopnenim

plovnim putevima i na

jezerima,

b) kaveza, plovaka, mreža

drugih uređaja i opreme

koja se koristi u uzgoju

riba i školjaka,

c) svih potpuno ili

djelimično potopljenih

uređaja i opreme.

3) Ne stavlja se na tržište i

ne upotrebljava kao

supstanca ili u smjesama

kada su supstanca ili

smjesa namijenjeni za

upotrebu u tretmanu

industrijskih voda.

4. Tri supstituisana

srganokalajna jedinjenja:

a) Ne upotrebljavaju se trisupstituisana

organokalajna jednjenja

kao što su jedinjenja

tributil-kalaja (TBT) i

jedinjenja trifenil-kalaja

;TPT) u proizvodima

ukoliko je koncentracija u

proizvodu, ili dijelu

proizvoda, veća od 0,1%

masenogudjela,-

preračunato na kalaj.

b) Proizvodi koji nisu u

skladu sa podtačkom a), ne

stavljaju se na tržište, osim

ako su bili u upotrebi prije

31. decembra 2010.

godine.

Heksabromciklododekan

Hexabromocyclododecane)

Heksabromcitdododekan

označava:

leksabromc iklododekan.

1,2,5,6,9,10-

leksabromcikiododekan i

ijegove glavne

diastereoizomere:

alfa-heksabromc iklodode-

kan, beta-heksabromciklo-

dodekan, i gama-heksa-

iromciklododekan

25637-99-4

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

1. Dozvoljena je

piroizvodnja, stavljanje na

tržište i upotreba supstanci, smjesa,

proizvoda ili dijelova

proizvoda koji se koriste

kao usporivači plamena, a

koji kao nečistoću sadrže

leksabromciklododekan u

koncentracijama jednakim

ili manjim od 100 mg/kg

0,01% masenog udjela).

2. Dozvoljena je upotreba

leksabroma i klododekana,

kao supstance ili u

smješama, u proizvodnji

ekspandiranih proizvoda

od polistirena, kao i

proizvodnja i stavljanje na

tržište leksabrome i klododekana

za ovu svrhu pod uslovom

da je za ovu upotrebu izdata autorizacija u Evropskoj uniji, ili je

njeno izdavanje u postupku.

Stavljanje na tržište i upotreba

leksabroma i klododekana,

kao supstance ili u

smjesama, u skladu sa

ovom tačkom, dozvoljeno

je do isteka roka

navedenog u autorizaciji.

Stavljanje na tržište i upotreba ekspandiranih proizvoda od polistirona koji sadrže

leksabromciklododekan u skladu sa izuzetkom navedenim u ovoj tački u građama dozvoljena je u roku od šest mjeseci od steka roka navedenog u autorizaciji. Takvi proizvodi koji su već upotrijebljeni rnogu i dalje da se koriste.

3. Proizvodi koji su bili u upotrebi prije 12. aprila 2017. godine, a koji sadrže leksabromoiklododekan, mogu se i dalje koristiti i stavljati na tržište, pri čmu se ne primjenjuje taćka 5.

4. Dozvoljeno je stavljanje na tržište i upotreba u zgradama uvezenih skspandiranih proizvoda od polistirena koji sadrže leksabromciklododekan do isteka roka iz tačke 2, a tačka 5. se primjenjuje ukoliko su takvi proizvodi proizvedeni u skladu sa izuzetkom iz tačke 2. Takvi proizvodi koji su već upotrijebljeni mogu i dalje da se koriste.

5. Ne dovodeći u pitanje primjenu propisa o klasifikaciji, pakovanju i obilježavanju supstanci i smjesa, ekspandirani Dolistirenukojernje toristen leksabromciklododekan u skladu sa izuzetkom iz tačke 2. adekvatno se obilježava kako bi mogao liti identifikovan kroz cijeli životni ciklus.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 788/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.