Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi točke III Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH

SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PODUZEĆA

IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU

DOPRINOSA ZA PIO/MIO ZA 10., 11. i 12. MJESEC 2018.

GODINE ZA 356 RADNIKA GOSPODARSKOG DRUŠTVA

ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine odobrava raspodjelu dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 10., l1. i 12. mjesec 2018. godine u ukupnom iznosu od 441.000,55 KM za 356 radnika gospodarskog društva ENERGOINVEST d.d. Sarajevo.

Sredstva koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine će biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO/MIO, račun primaoca; 338-000-22000077-96, na ID broj ospodarskog društva ENERGOINVEST d.d. Sarajevo broj: 4200214380009, vrsta prihoda: 712112, šifra općine: 079, poziv na broj: 0170044812, budžetska organizacija: 0.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke će biti raspoređena kako slijedi:

 

RB

PREZIME

IME

IME OCA

IZNOS MIO

1

ABAZA

MEHO

MUSTAFA

1.656,67

2

ADAMOVIĆ

INES

IVAN

1.146,45

3

ADEMOVIĆ

SENIJA

RAMO

1.334,28

4

AGANOVIĆ

MERSIJA

NEZIR

805,03

5

AGANOVIĆ

NIHAD

VEHID

1.051,60

6

AGIĆ

MENSURA

SABRIJA

1.138,85

7

AGIĆ

HAKIJA

ABDULAH

2.199,92

8

AGOVIĆ

IZETA

ILJAZ

522,97

9

AHMETOVIĆ

EMIR

SAKIB

2.535,50

10

AHMOVIĆ

AMER

SALEM

783,51

11

ALIĆ

BEGAN

SULEJMAN

972,87

12

ALISPAHIĆ

ADNAN

IBRO

811,77

13

ALJIĆ

MAIDA

FADIL

671,62

14

ALJICEVIĆ

ZAJIM

SADO

2.925,27

15

ARNAUT

MIRSADA

HRUSTO

1.548,82

16

AVDIĆ

AZRA

AMIR

1.020,56

17

BAJRAKTAREVIĆ

MUJO

IBRAHIM

2.380,60

18

BAJRAKTAREVIĆ

ZINETA

IBRAHIM

1.922,99

19

BAJRAMOVIĆ

ADIS

ISMET

296,89

20

BAKIJA

AMELA

OMER

805,91

21

BALIČEVAC

SAFET

ISMET

867,13

22

BALTIĆ

MUHAMED

MIRZO

1.152,91

23

BARLOV

SANELA

MEHMED

1.008.32

24

BEĆIRI

JASMIN

MET

1.611,37

25

BEČIROVIĆ

HAJRIJA

MEHMED

1.625,09

26

BEĆIREVIĆ

ALMA

ZAIM

226,33

27

BERILO

HURIJA

IBRO

624,46

28

BEŠIROVIĆ

BELMA

EŠREF

2.628,25

29

BIBER

NEDŽAD

MUHAMED

850,70

30

BIČAKČIĆ

AMIR

MUHAMED

1.089,31

31

BIJELONJA

HAKIJA

BEGO

611,74

32

BIJELONJA

SUADA

ZAIM

1.404,02

33

BORAČIĆ

VILDANA

TAHIR

1.951,05

34

BOSNO

SENAD

ISMET

805,91

35

BOSTANDŽIĆ

DINA

SALIH

1.182,72

36

BRDARIĆ

FIKRET

ZUHDIJA

708,03

37

BRKIĆ

EDINA

BEGO

2.199,91

38

BRKIĆ

MERIMA

HUSE

1.405,61

39

BRKIĆ

ADNAN

JUSUF

3.235,71

40

BUKVA

AZRA

MUSTAFA

1.237,40

 

41

BUKVIĆ

EDIB

KASIM

3.581,96

 

42

BULJUGIC

NIHAD

SUVAD

711,29

 

43

ČENČIČ

JOSIP

TIHOMIR

1.643,78

 

44

CERIĆ

AMRA

NASIH

949,21

 

45

CVRK

MUNIR

ASIM

761,17

 

46

ČABER

SABRINA

ZIJAD

955,18

 

47

ČAUŠEVIĆ

KASIM

ASIM

1.283,51

 

48

ĆENGIĆ

AIDA

HUREM

1.216,94

 

49

ČENGIĆ

HAJRUDIN

HANEFIJA

1.131,09

 

50

ČOLPA

REFIK

FEHIM

938.21

 

51

ČOLPA

AMRA

SEAD

1.001,22

 

52

ČONGO

BELMA

HAJRUDIN

1.522.37

 

53

ČUSTOVIĆ

EDINA

ILIJAZ

2.014,84

 

54

ĆERANIĆ

SELMEDINA

ALIJA

1.120,87

 

55

ĆUREVAC

AMELA

RIFET

986,91

 

56

DAUTOVIĆ

BEDRIJA

NURE

366,67

 

57

DAUTOVIĆ

EDIB

LATO

1.118,91

 

58

DEDIĆ

HARIS

HAJRUDIN

1.056,67

 

59

DELALIĆ

EMIRA

SAFET

1.172,96

 

60

DELIĆ

REDŽO

HUSEIN

1.643,48

 

61

DELIZAIMOVIĆ

DŽEMAL

MUSTAFA

1.332,87

 

62

DELJKIĆ

NERMIN

BESIM

1.834,36

 

63

DEMIROVIĆ

ASAF

ŠABAN

1.198,48

 

64

DERVIŠEVIĆ

ZENAIDA

ISMET

1.157,56

 

65

DERVIŠEVIĆ

MIRSAD

SALIH

813,00

 

66

DIZDAR

SENADA

REFIK

1.132,00

 

67

DIANA

IRMA

AVDO

1.118,14

 

68

DOLAREVIĆ

MERIMA

TAIB

1.053,68

 

69

DOMANAGIĆ

NADA

RAJKO

852,68

 

70

DRAŠKOVIĆ

ELVIRA

MURAT

1.454,75

 

71

DUKATAR-RAŠIDAGIC

AMRA

FERHAT

1.416,69

 

72

DURAKOVIĆ

EDIB

ASIM

1.253,69

 

73

DURGUT

MIRSADA

HUSEIN

496,10

 

74

DURMIŠEVIĆ

ŠEJLA

ZIJAD

1,004,62

 

75

DURMO

ZEKIJA

SALIM

2.413,79

 

76

DŽAFIĆ

BENINA

EŠREF

1.059,73

 

77

DŽAMBEGOVIĆ

VILDANA

SEID

716,39

 

78

DŽANKOVIĆ

ALEN

MEHO

2.055,59

 

79

DŽELEBDŽIĆ-PRCIĆ

JADRANKA

DRAGAN

1.307,42

 

80

DŽUBUR

ISMET

UZEIR

3.540,17

 

81

DŽUHO

NERMINA

HAMZA

567,35

 

82

ĐILOVIĆ

MERSIHA

EKREM

2.043,46

 

83

ĐIVER

AZRA

SALKO

794,00

 

84

ĐOGIĆ

AMELA

RUŠID

973,l8

 

85

ĐOGIĆ

IRFAN

IBRO

1.590.98

 

86

ĐUDERUA

IFET

SULEJMAN

849,28

 

87

ĐUGUM

HARIS

HALIM

797,66

 

88

FATIĆ

MEHO

ALIJA

1.012,61

 

89

FAZLAGIĆ

ZLATAN

ISMET

2.488,71

 

90

FAZLIĆ

DAMIR

HUSEIN

2.115,42

 

91

FAZLIĆ

SANELA

IBRO

801,57

 

92

FEJZIĆ

SABIR

ALIJA

921,12

 

93

FEJZIĆ

HIKMET

MUJO

945,72

 

94

FERIZ

IZUDIN

ŠEFIK

1.379,06

 

95

GAGULA

SADETA

MURAT

806,74

 

96

GAGULA

VAHIDIN

MURAT

808,92

 

97

GLAMOČ

VERA

ALEKSANDAR

761,17

 

98

GOLETIĆ

EMIR

SAJDO

1.407,78

 

99

GRABOVICA

AMINA

FERID

631,30

 

100

GREBO

SAM1R

HASAN

1.193,97

 

101

GRUMIĆ

NEBOJŠA

PAVLE

895,50

 

102

GUSINJAC

BAHRIJA

SULEJMAN

883,41

 

103

GUŠM1ROVIĆ

SEAD

NEDŽIB

2.462,60

 

104

GUŠO

IBRO

ŠAHIN

1.343,22

 

105

GUŠO

FUAD

BIDO

1.758,42

 

106

HADŽAGIĆ

ENES

IBRAHIM

2.014,81

 

107

HADŽIABDIĆ

DŽEMAL

HAĐIM

1.554,48

 

108

HADŽIALJEVIĆ

BISERA

SADRIJA

4.739,26

 

109

HADŽIAVDIĆ

KADRIJA

OSMAN

850,70

 

110

HADŽIĆ

NEDIMA

ALIJA

2.405,51

 

111

HADŽIĆ

ADEN

SALIH

274,70

 

112

HADŽIĆ

ANIDA

JUNUZ

750,93

 

113

HADŽIHASANOVIČ

LEJLA

ŠEKIB

868,23

 

114

HADŽIJAHIĆ

NASIHA

MIRALEM

786,61

 

115

HADŽIMEJLIĆ

SUADA

JUSUF

970,31

 

116

HADŽIOMEROVIĆ

HARIS

FEVZIJA

1.864,35

 

117

HADŽISMAILOVIĆ

EMIR

IBRAHIM

1.880,52

 

118

HAJDARHODŽIĆ

NEDIM

IZUDIN

818,22

 

119

HAJTIĆ

MIDHAT

OSMAN

1.054,00

 

120

HALILAGIĆ-MEHADŽIĆ

AMELA

HAMDIJA

2.022,31

 

121

HALILOVIŽ

AIDA

KEMAL

2.623,10

 

122

HALJKOVIĆ

IBRAHIM

HAMED

581,10

 

123

HAMZA

DAMIR

DŽEVAD

587,83

 

124

HAMZAGIC

BELMA

MIRSAD

1.415,62

 

125

HAMZIĆ

RIFET

EDHEM

940,27

 

126

HAMZIĆ

TEUFIK

REUF

1.787,45

 

127

HANDŽIĆ

AZRA

HALIL

1.156,36

 

128

HANJALIĆ

SULJO

DŽEMAL

879,89

 

129

HASANAGIĆ

KERIM

SALKO

1.283.30

 

130

HASANBEGOVIĆ

DAMIR

ZLATKO

595,97

 

131

HASANIĆ

ENES

MIRSAD

788.26

 

132

HASANOVIĆ

ERDUHAN

ABDULMEDŽID

740,85

 

133

HASANOVIĆ-ALISPAHIĆ

AZRA

JUSUF

1.006,92

 

134

HASOVIŽ

ZAFIR

SMAIL

1.635,71

 

135

HEBIB

SULJO

ZEĆIR

975,84

 

136

HERENDA

EDIN

NIJAZ

1.502,93

 

137

HERENDA

MUSTAFA

IZUDIN

579,83

 

138

HERENDA

AIŠA

ABID

122,12

 

139

HINDIJA

KEMAL

RAMIZ

1.352,33

 

140

HODŽIĆ

NAMIR

HAJRO

986,60

 

141

HODŽIĆ

ELIDA

FAD1L

896,41

 

142

HODŽIĆ

ELVIR

HAJRUDIN

1392,08

 

143

HODŽIĆ

ERVIN

HAJRUDIN

1.870,43

 

144

HODŽIĆ

AMELA

ĆAMIL

1.253,69

 

145

HRBAT

VEDAD

HAMDIJA

808,92

 

146

HRELJA

LEJLA

HUSNO

515,14

 

147

HRLOVIĆ

RUSMINA

HAMID

840,47

 

148

HRNJIĆ

ADMIR

RAMIZ

922,11

 

149

HUJIĆ

NAMIR

FEJZO

1.028,64

 

150

ILIĆ

IGOR

MILUTIN

1.593,07

 

151

IMAMOVIĆ

SENIJA

MEHO

895,90

 

152

IMŠIROVIĆ

MUSTAFA

DŽEMAL

1.343,42

 

153

ISIĆ

SUVADA

AHMET

716,39

 

154

JAHIĆ

SANJIN

RUSMIR

1.199,95

 

155

JAKUBOVIĆ

MENSUR

ŠEFIK

1.029,81

 

156

JASIKA

RAIF

SALKO

621,43

 

157

JASIKA

HARIS

RAIF

522,85

 

158

JAZVIN

SUVAD

RAŠID

1.100,14

 

159

JOLDŽO

MUSTAFA

KEMAL

1.577,52

 

160

JUNUZOVIĆ

ALMIR

SEAD

1.840,34

 

161

KADIĆ

SELVER

MEHO

2.201,40

 

162

KADIĆ

ARMIN

AKIF

1.151.59

 

163

KADRIBAŠIĆ

SANELA

ZAHIR

1.125,14

 

164

KADRIĆ

AMER

FADIL

709,17

 

165

KADRIĆ

MUHAMED

AVDIJA

894,74

 

166

KALABUŠIĆ

PAŠO

AVDIJA

2.628,45

 

167

KALJANAC

ZANINA

MUSTAFA

1.431,30

 

168

KALJUN

SABAHUDIN

SULEJMAN

734,65

 

169

KAMENICA

EDIN

MUHAMED

1.213,35

 

170

KAMENICA

JASM1NA

MUSTAFA

1.123,76

 

171

KAPETANOVIĆ

NEDŽAD

RIZAH

989,82

 

172

KAPETANOVIĆ

ADMIR

HASO

786,61

 

173

KAPIĆ

JASMIN

OSMAN

1.577,35

 

174

KARAHASANOVIĆ

NEDIM

MEHMED

2.776,01

 

175

KARAMEHMEDOVIĆ

MIRSADA

SULEJMAN

939,35

 

176

KARAOSMANOVIĆ

MUJO

SEAD

304,71

 

177

KASAPOVIĆ

ŠEMSA

IBRAHIM

983,39

 

178

KAVAZ

ALMEDIN

EDIN

274,65

 

179

KESKIĆ

JASMIN

HASAN

915,47

 

180

KEŠKO

SEAD

RASIM

1.276,60

 

181

KNEŽEVIĆ

SANJIN

VASO

2.462,60

 

182

KOMARICA

FIKRET

OMER

1.029,81

 

183

KORAĆ

ALEN

ISO

1.268,23

 

184

KOVAČEVIĆ

EMIR

ZIJAD

304,68

 

185

KRAJIŠNIK

MARA

MATO

646,59

 

186

KRATOVAC

ENES

MUNIB

868,48

 

187

KRAVIĆ

JESENKA

ALEKSANDAR

831,04

 

188

KREHIĆ

EMIR

JASMIN

3.050,62

 

189

KRLIČBEGOVIĆ

GILĐANA

ENES

1.024,28

 

190

KRMPOTIĆ

GORDANA

DUŠAN

667,12

 

191

KRŠIĆ

FARUK

NAŠID

786,21

 

192

KRŠIĆ

EMIR

ĆAZIM

1.274,20

 

193

KUBAT

MUHAREM

ĆAZIM

1.355,38

 

194

KUBAT

EDIB

ČAMIL

1.065,14

 

195

KUDUMOVIĆ MUKAČA

INELA

BAHRIJA

2.799,89

 

196

KULAGLIJA

EDINA

SALIH

646,99

 

197

KULDIJA

KENAN

SADO

525,51

 

198

KUMRO

EMIR

IBRO

1.344,73

 

199

KUNOVAC

NUSRET

HALIM

2.458,49

 

200

KUNOVAC AHMETOVIĆ

SAFIJA

RAMIZ

1.599,93

 

201

KURTO

MIRNA

ŽIVKO

2.448,96

 

202

KURTOVIĆ

NERKEZA

IBRAHIM

1.722,35

 

203

LELIĆ

HARIS

MEHMED

977,53

 

204

LEMAJIĆ

DARKO

VICA

803,85

 

205

LITRIĆ-GRAHIĆ

SINAN

MURIS

798,40

 

206

LOGO-DONNIOU

LEJLA

KENAN

1.148,72

 

207

LOKVANČIĆ-HUBIJAR

EDINA

MIDHAD

1.387,46

 

208

LUKIĆ

DARIO

PERO

761,17

 

209

LJAJIĆ-AŠĆERIĆ

JASMINA

AVDIJA

2.063,19

 

210

LJUHAR

ARMIN

ASIM

709,40

 

211

MANDIĆ

MIRHA

MIRSAD

1.001,74

 

212

MARJANOVIĆ

DALIDA

ZORAN

1.164,37

 

213

MARTINOVIĆ

ANESA

FUAD

1.113,68

 

214

MAŠIĆ

NEDIM

SAFET

1.568,90

 

215

MAŠIĆ

MEHO

HASAN

1.260,71

 

216

MEĐEDOVIĆ

RIFAT

MURAT

1.913,20

 

217

MEHANIĆ

DŽENANA

IBRO

1.233,52

 

218

MEMIĆ

NEDŽLA

KURIJA

786,61

 

219

MEMIĆ

ELDINA

ŠAHIN

881,98

 

220

MEMIĆ

EDIN

NURKO

1.090,87

 

221

MERDANOVIĆ

IZET

SULEJMAN

886,81

 

222

MERDŽANIĆ

EROL

HAMID

1.164,20

 

223

MEŠANOVIĆ

MAŠA

ENGIN

922,35

 

224

MIDŽIĆ

MIRZA

HAMZALIJA

1.891,42

 

225

MIKETEK

SNJEŽANA

BORISLAV

917,87

 

226

MISIRA

AMIR

DZEVAD

687,72

 

227

MUFTIĆ

ALMIR

MUNIB

1.039,38

 

228

MUFTIĆ

NIHAD

MIDHAT

1.031,61

 

229

MUHAREMOVIĆ

JASMINA

MUSTAFA

798,25

 

230

MUHIĆ

FIKRET

ALIJA

810,80

 

231

MUJANOVIĆ

VEDRAN

ENES

825,17

 

232

MULAHMETOVIŽ

SAFIJA

ATTF

531,04

 

233

MULAOSMANOVIĆ

SUVAD

MAHMUT

850,71

 

234

MULAVDIĆ

MAJDA

SADO

1.582,04

 

235

MUMINOVIĆ

ARMIN

RASIM

1.038,75

 

236

MUSAKADIĆ

ADISA

DERVIŠ

813,40

 

237

MUSIĆ

ANELA

JUSUF

1.052,67

 

238

MUSIĆ

MAJIDA

AVDO

848,29

 

239

MUSLIM

MEHO

DŽAFER

819,48

 

240

MUŠANOVIĆ

MURFETA

JUSO

739,03

 

241

MUŠINOVIĆ

SAMEDINA

UZEIR

1.701,44

 

242

MUTAP

ELVIR

MEHMED

557,78

 

243

NIKŠIĆ

DŽENANA

KEMAL

1.228,89

 

244

NIŠIĆ

EDIB

ABDULGANIJA

798,41

 

245

NOVIĆ

DŽEVAD

SALIM

1.253,69

 

246

NUHANOVIĆ

JAKUP

NUSRET

1.119,95

 

247

NUHBEGOVIĆ

AIDA

BESIM

1.972,06

 

248

OMERAGIĆ

AMIR

ADEM

1.017,75

 

249

OMERAGIĆ

HAZIMA

AVDO

514,90

 

250

OMERIKA

HUSO

ASIM

7I5,00

 

251

OSMANKOVIĆ

NUSRET

TAIB

805,01

 

252

PAJEVIĆ

NUSRETA

ASIM

728,32

 

253

PALASKA

HUSNIJA

AVNI

747,27

 

254

PALJEVIĆ

GORDANA

ALEKSANDAR

845,04

 

 

255

PAMUK

SUADA

ADEM

1.153,31

 

256

PANAVLIĆ

EHLIMANA

ASIMA

885,03

 

257

PANJETA

ALMA

ABID

1.068,12

 

258

PAŠIĆ

EMINA

REŠAD

840,22

 

259

PAŠIĆ

ELZINA

MUSA

424,80

 

260

PAŠOVIĆ

LAMIJA

IRFAN

844,77

 

261

PECAR

SENAD

AVDO

1.646,45

 

262

PELJTO

AMRA

EDHEM

1.446,95

 

263

PEŠIĆ-HASKOVIĆ

LJILJANA

PREDRAG

1.150,71

 

264

PLOSKIĆ

ZAIM

RAGIB

962,94

 

265

PLOSKIĆ

ALMA

HAZIM

1.543,48

 

266

PLOSKIĆ

MIRSADA

NUSRET

889,52

 

267

POLUTAK

NEDIM

JUSO

1.179,80

 

268

PRAŠOVIĆ

AZRA

OSMAN

1.793,06

 

269

RADANOVIĆ

RANKO

RADIVOJE

798,71

 

270

RADOVIĆ

DRAGAN

SAVO

1.487,60

 

271

RAJIĆ

BOJAN

ZDRAVKO

795,50

 

272

RAMIĆ

VEHBIJA

KEMAL

1.522,33

 

273

RAMOVIĆ

AMELA

UZEIR

876,08

 

274

RAMUSOVIĆ

ERVIN

JAKUP

2.400,46

 

275

RAŠIDOVIĆ

ADIS

NEZIR

707,82

 

276

RAZIĆ

AHMED

JUSUF

2.424,92

 

277

RUNJEVAC

ŽARKO

NEDELJKO

1.511,44

 

278

SABLJICA

MIRSAD

MUSTAFA

805,95

 

279

SALIHAGIĆ

ALMA

REŠAD

528,99

 

280

SALIHOVIĆ

ALMIR

KENAN

1.293,60

 

281

SAVKOVIĆ

NENAD

DRAGOLJUB

1.251,61

 

282

5EDIC-KAPETAN

MEBRURA

ISHAK

789,75

 

283

SELMANAGIĆ

NIHAD

HASAN

2.619,11

 

284

SELVIĆ

ŠEJLA

BAKIR

2.060,39

 

285

SIDRO

NIJAZ

SULEJMAN

1.014,86

 

286

SIDRO

SENAD

NIJAZ

755,71

 

287

SINANOVIĆ

ILHAN

HAJRUDIN

1.210,12

 

288

SKAKA

RADICA

NOVICA

1.477,54

 

289

SKALONJIĆ

LEJLA

REDŽO

1.055,92

 

290

SMAILAG1Ć

SELMA

BAKIR

1.172,48

 

291

SMAJEVIĆ

MEJREMA

RASIM

870,11

 

292

SMAJIĆ

AIDA

MIRSAD

1.039,95

 

293

SMAJIŠ

SENADA

JUSUF

1.870,45

 

294

SOFRADŽIJA-ĐURAŠEK

ENISA

HAMID

1.749,07

 

295

SOFTIĆ

DŽEJLA

SEAD

1.107,42

 

296

SPAHIĆ

SENADA

MUNIB

3.113,31

 

297

SPAHIĆ

INDIRA

OMER

518,45

 

298

SPAHO

KENAN

AVDO

944,15

 

299

SUBAŠIĆ

DŽEMKA

HAMDO

805,95

 

300

ŠABETA

AMAR

FARUK

1.545,47

 

301

ŠABIĆ

DINA

ENES

1.063,54

 

302

ŠAKOVIĆ

DAMIR

KASIM

1.027,58

 

303

ŠALAKA

SABINA

ĆAMIL

840,77

 

304

ŠARKIĆ

ANISA

MUHAMED

850,42

 

305

ŠEBIĆ-AGANOVIĆ

IZETA

JUSUF

940,27

 

306

ŠEHIĆ

ALMA

OMER

419,48

 

307

ŠEHIĆ

VELDINA

VEJSIL

786,61

 

308

ŠEHIČ

AMIRA

SELIM

890,96

 

309

ŠEHOVIĆ

FATIMA

MEHMED

1.288,52

 

310

ŠIKALO

SAMIR

HUSEIN

1.827,94

 

311

ŠILJAK

JASMIN

SULEJMAN

1.004,78

 

312

ŠITO

ŠUKRIJA

TAHIR

1.253,69

 

313

ŠKRIJELJ

MUHAMED

FERIZ

1.793,74

 

314

ŠOGOLJ

SUVAD

AHMET

829,45

 

315

ŠPICA

AMIR

ENVER

1.920,65

 

316

ŠPILJA

MUSTAFA

ABID

671,62

 

317

ŠTRBO

DENIS

FUAD

989,81

 

318

ŠTRBO

SUVADA

HALID

1.229,81

 

319

ŠUNJIČ

ZLATKO

ALEKSANDAR

895,50

 

320

ŠVRAKA

SUVADA

SALKO

895,50

 

321

ŠVRAKIĆ

AIDA

HAZIM

712,76

 

322

TABAKOVIĆ

ELMA

JASMINKO

1.206,68

 

323

TAFRO

DARJAN

HARIS

1,593,83

 

324

TALIĆ

ANEL

HAMZA

794,45

 

325

TARAHIJA

EMIR

MEHO

1.159,97

 

326

TAŠAKOVIĆ

SENAD

MUHAMED

2.686,47

 

327

TIHIĆ

JESENKO

ASIM

1.676,15

 

328

TIRO

INDIRA

HAŠ1M

704,97

 

329

TIROVIĆ

ĐŽENANA

AGAN

l.839,78

 

330

TORLAK

EMIRA

IBRIŠIM

2.462,60

 

331

TRGO

IRFAN

DŽAFER

812,08

 

332

TRNKA

SEJAD

MUSTAFA

1.254,30

 

333

TRTAK

DINO

SMAIL

1.152,39

 

334

TVRTKOVIĆ

AHMED

ENES

1.330,60

 

335

VELIĆ

ZURIJETA

SADIJA

980,03

 

336

VEŽIČ

AMELA

MEHO

1.179,44

 

337

VILA

DŽEMILA

BEĆIR

1.093,16

 

338

VRANJAČA

JASMINA

VAHID

1.407,78

 

339

VRAŽALICA

AMELA

ABDULLAH

2.304,98

 

340

VUJIČIĆ

VLADIMIR

LAZAR

1.110,57

 

341

VUKOVIĆ

TATJANA

MIRKO

1.345,11

 

342

VULETA

DUNJA

MARINKO

1.093,97

 

343

ZAGANJOR

MAHMUD

RAMADAN

1.728,95

 

344

ZAHIRAGIĆ

SENADA

MUJO

1.172,75

 

345

ZAHIRAGIĆ

JUSUF

ATIF

3.678,51

 

346

ZAHIRAGIĆ

NURUDIN

ISMET

710,99

 

347

ZAMETICA

FERID

ADIL

1.770,67

 

348

ZILDŽO

JASMIN

IBRAHIM

2.462,60

 

349

ZIMIĆ

ZIJAD

ZAJKO

1.282,24

 

350

ZUJOVIĆ

MIRSADA

ŠEKO

1.142,57

 

351

ZUKIĆ-GEKO

ZINAIDA

HUSEIN

1.134,37

 

352

ZUKO

AJDA

RAGIB

1.022,93

 

353

ZULIĆ

MUHAMED

JUSUF

912,65

 

354

ŽIVANOVIĆ

SAŠA

STOJAN

987,04

 

355

ŽLOF

AMRA

JUSUF

1.821,88

 

356

ŽUJO

NEDIM

EMIR

1.697,42

 

UKUPNO KM

441.000,55

 

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod PIO/MIO, Porezna uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i gospodarsko društvo ENERGOINVEST d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 57/2019

28. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.