Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA

PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU RIZNICE - TREZORA FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANCIJA/FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO

ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 20 Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa Podračuna broj 1020 5000 0010 8929 u iznosu od 57.121,90 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz projekta "Europska sedmica imunizacije" za Projekt "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 57.121,90 KM evidentirana na Podračunu broj 1020 5000 0010 8929, Projekt 3001006, Skupina plaćanja 100-6, rasporedit će se na sljedeće ekonomske kodove:

 

- 613100-"Putni troškovi" u iznosu od u iznosu od 1.691,50 KM

- 613300 - "Izdaci za komunikaciju I komunalne usluge" u iznosu od 520,00 KM

- 613400 - "Nabava materijala i sitnog inventara" u iznosu od 610,00 KM

- 613900 - "Ugovorene i druge posebne usluge" u iznosu od 43.000,40 KM

- 812300 - "Nabava opreme" u iznosu od 11.300,00 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnom proračunu Projekta, odobrenom i kontroliranom od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine će, sukladno odredbi točke 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnika o izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14,14/15,4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za Proračun.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 771/2019  

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.